Behind you for what's ahead

อลิอันซ์ ได้รับเกียรติเป็นประกันภัยระดับโลกเพียงแบรนด์เดียว ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและ
พาราลิมปิก ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2021 - 2028
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2437 ซึ่งเป็นระยะเวลาสองปีก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่ถูกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดย IOC เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสังคมแห่งมวลมนุษยาชาติให้ดียิงขึ้นผ่านการเล่นกีฬาระดับสากล IOC เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระดับสากล

คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) เป็นองค์กรปกครองระดับสากลของการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก โดยมีวัตถุประสงเพื่อจัดการแข่งขัน บริหารงาน กำกับดูแล และส่งเสริมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก

วิสัยทัศน์ขององค์กรคือการสร้างสังคมโลกที่เห็นถึงให้ความสำคัญทุกคนอย่างเท่าเทียมกันผ่านการแข่งขันกีฬาของผู้พิการ

Allianz is proud to partner with a diverse array of sports teams, organizations, cultural figures, sporting venues, and educational programs. We forge relationships with partners who support diversity, spread awareness about important social issues, and educate future generations.

สำนักงานใหญ่ อลิอันซ์ อยุธยา

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330